Venim in sprijinul Dumneavoastră cu următoarele servicii specifice accesării Fondurilor Europene:

Încadrarea și stabilirea eligibilitătii societatii și a proiectului Dumneavoastră;
Prezentarea programelor de finanţare;
Identificarea oportunităţilor şi efectuarea de propuneri privind soluția optimă prin care se poate obține maximul de sprijin financiar nerambursabil;
Întocmirea dosarului de finanțare (completarea Cererii de finanțare, realizarea Studiului de Fezabilitate, realizarea Planului de afaceri și a Strategiei de marketing, efectuarea proiecțiilor financiare și economice;
Pregătirea documentelor anexate la cererea de finanțare, sprijin în realizarea fluxurilor tehnologice, a fișelor tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor solicitate de către autoritatea finanțatoare, etc.);
Menținerea relației cu autoritățile de management pe perioada evaluării proiectului (răspuns la eventuale solicitări de clarificări din partea acesteia);
Consultanţă la semnarea contractului cadru de finanţare;
Implementare (echipa completa), soluţii tehnice şi financiare pe perioada derulării proiectului;
Asistență privind întocmirea dosarelor de achiziții publice (servicii/bunuri/lucrari);
Consultanta privind intocmirea dosarelor de cerere de rambursare;
Rapoarte intermediare şi finale;

Asiguram implementarea proiectelor, punandu-va la dispozitie specialistii care sa faca parte din echipa de proiect:

Manager proiect
Asistent manager
Responsabil financiar (contabil, expert contabil)
Expert juridic, Avocat
Expert-Coordonator recrutare
Expert monitorizare si Implementare
Expert Achizitii publice
Expert promovare si publicitate
Expert consiliere si orientare in cariera
Coordonator formare
Responsabil Proiect
Asistent responsabil proiect
Expert economist
Asistent social
Psiholog
Experti pe termen scurt
Formatori / Lectori

De asemenea, acordam consultanţa in managementul si implementarea de proiectelor. Activitati specifice in implementarea proiectului:

Elaborarea cererilor de prefinanţare în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste cereri vor respecta cu stricteţe prevederile legale si Instrucţiunile de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor conform Contractului de finanţare.
Asistenta acordata Beneficiarului pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului.
Monitorizarea riscurilor, si punerea in lucru a planurilor de actiune stabilite prin managementul de risc;
Întocmirea procedurilor de achiziţii pentru proiecte.
Întocmirea cererilor de rambursare pentru proiecte pe programele POS DRU, POS CCE, POR, FEADR(atât achiziţii simple, cât şi achiziţii complexe)
Controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile;
Urmărirea gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi al proiectului şi informarea în scris a Autorităţii Contractante cu privire la orice întârziere în derularea proiectului şi propuneri clare de remediere şi readucere a graficului activităţilor în parametrii iniţiali;
Monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a proiectului cu respectarea şi încadrarea în bugetul proiectului şi în graficul de activităţi al acestuia;
Monitorizarea activităţii tuturor prestatorilor implicaţi în proiect prin urmărirea rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea încadrării în preţul contractului şi respectării obligaţiilor contractuale;
Urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;
Notificarea în scris în timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităţilor proiectului şi elaborarea de propuneri de soluţionare a acestora;
Gestionarea eventualelor modificări, situaţii neprevăzute, dispoziţii de şantier în scopul aprobării şi decontării serviciilor/lucrărilor de către Autoritatea de Management
Elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care să cuprindă o raportare globală referitoare la activitatea tuturor prestatorilor
Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului conform formatelor tip impuse de Autoritatea de Management
Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului conform formatelor tip impuse de Autoritatea de Management
Urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate;
Realizarea şi actualizarea, în urma discuţiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de implementare a proiectului:
Colaborarea cu toţi prestatorii implicaţi în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale:
Întocmirea şi menţinerea pistelor de audit corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din proiect.
Oferirea de consultanţă juridică în cadrul proiectului:
Consultantul asigura consultanţă în ceea ce priveşte relaţiile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi prestatorii din cadrul proiectului;
Atenţionarea echipei de proiect asupra potenţialelor aspecte litigioase din cadrul relaţiilor contractuale cu prestatorii şi va elabora propuneri de soluţionare a acestora;
Elaborarea de documente solicitate de Organismului lntermediar (OI), Autoritatea de Management (AM) si de alte organisme care vor solicita date şi informatii privind derularea Contractului de finanţare:
Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc) şi derularea contractelor de achiziţie publică aferente acestuia;
Organizarea activităţilor şi evenimentelor derulate pe parcursul implementării proiectului;
Participare si consultanta la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/ verificare/ audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale;
Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent;
Întocmirea notificărilor şi a altor documente necesare implementării proiectului, solicitate de Autoritatea Contractantă;
Consultarea surselor de informare cu privire la noile reglementări publicate de AM către Beneficiarii de finanţare.

Facilitare parteneriate

Management & Training Solutions faciliteaza identificarea de parteneri nationali si internationali si construirea de parteneriate viabile pentru realizarea unor proiecte comune care sa beneficieze de suport financiar din fonduri europene.

In cazul accesarii de fonduri gestionate direct de Comisia Europeana, conditia de parteneriat e obligatorie.