Management & Training Solutions, anunță organizarea selecției a experților din cadrul proiectului „AURIT-ACTIUNI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE EXCLUZIUNE PRIN MASURI INTEGRATE IN MEDIESUL AURIT” finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa Prioritara 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei, OS 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

Tipurile de experți pentru care se deruleazӑ procedura de selecție sunt urmӑtorii:
– Consilier profesional- 2 posturi
– Consilier orientare- 1 post
– Consilier mediere- 1 post

Anexat prezentului anunț sunt Cerințele Fișei Postului pentru fiecare din posturile prezentate mai sus.

Având în vedere termenul de depunere al Listei experților și al documentelor justificative în

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipele de proiect orice
persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul
solicitantului și fișele de post.

(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la
concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.

(2) Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea Coordonatorului activitatii partenerului 2 sunt prezentate în secțiunea „Competențe solicitate” din cadrul fișelor de post, anexӑ acestui anunț.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea unui post de expert în cadrul
proiectului:
1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
3. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
4. curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, precum si postul vizat;
5. Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada proiectului
6. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

– Toate documentele trebuie certificate ,,conform cu originalul” și semnate pe fiecare paginӑ.

Modalitatea de depunere a candidaturii:
– la sediul de implementare Str. Vasile Lucaciu nr 8, in intervalul orar 11-18
– Scanat la adresa de mail office@trainingmanagement.ro

Rezultatele selecției experților va fi afisat la avizierul biroului de implementare.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați: Mancas Ionel, tel: 0768.552.066 sau pe e-mail: office@trainingmanagement.ro

CONSILIER ORIENTARE IN CARIERA- 4 ore/zi

Cod COR 242306 – consilier orientare privind cariera
Experinta specifica intre 5 si 10 ani

Atributiile si responsabilitatile postului:
– Alegerea metodelor si instrumentelor necesare activitatii de consiliere in cariera si coaching angajati, stabilirea metodologiei de lucru pentru activitatile de consiliere in cariera si coaching;
-Planificarea, impreuna cu expertii GT, a sesiunilor de consiliere in cariera si coaching a participantilor in proiect (grup tinta);
– Pregatirea documentelor de lucru: redactarea/ colationarea/ aranjarea/ imprimarea/ copierea/ capsarea/ perforarea/ indosarierea tuturor documentelor necesare in proiect;
– Completarea tabelelor de prezenta cu participantii (grup tinta) la activitatea de consiliere si coaching;
– Efectuarea instructajului participantilor (grup tinta) referitor la completarea documentelor care vizeaza cunoasterea potentitalului individual;
– Prelucrarea si analizarea datelor rezultate din etapa de evaluare in vederea cunoasterii potentialului individual;
– derularea sedintelor de consiliere individuale sau de grup
– Analizarea si interpretarea informatiilor obtinute in urma activitatilor de consiliere si coaching;
– Emiterea rapoartelor individuale de consiliere si coaching
– Gestionarea si arhivarea tuturor documentelor rezultate in urma activitatilor defasurate
-Intocmirea raportului de activitate lunara

Participa la derularea activitatilor:
A 2.5 Consiliere profesionala si mediere pe piata muncii
A 2.7 Subventionare angajator pentru angajarea persoanelor din grupul tinta si coaching angajati pentru mentinerea pe piata muncii

CONSILIER MEDIERE PIATA MUNCII- 4 ore/zi

Cod COR 242306 – consilier orientare privind cariera
Experinta specifica minima – peste 10 ani

Atributiile si responsabilitatile postului:
-sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare,
-planificarea si derularea planului individual de mediere pentru persoanele din GT
-simularea interviului de angajare;
– organizare de prezentări de companii,
-participare la organizarea si derularea evenimentelor pentru punerea in legatura a angajatorilor cu grupul tinta
– realizarea de studii şi analize periodice privind integrarea pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
– elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii.
-participa la coaching-ul persoanelor din grupul tinta angajate in vederea mentinerii acestora pe piata muncii
-Intocmirea raportului de activitate lunara

Participa la derularea activitatilor:
A 2.5 Consiliere profesionala si mediere pe piata muncii
A 2.7 Subventionare angajator pentru angajarea persoanelor din grupul tinta si coaching angajati pentru mentinerea pe piata muncii
CONSILIER PROFESIONAL 1 post 4 ore/zi

Cod COR 242315 consilier vocational
Experinta specifica minima – intre 5 si 10 ani

Atributiile si responsabilitatile postului:

Consilierea membrilor GT pentru:
– cresterea stimei de sine;
– rezolvarea problemelor de comunicare ineficienta;
– cresterea asertivitatii;
– gasirea motivatiei pentru a incepe si duce la capat activitatile dorite;
– managementul timpului;
– managementul stresului;
– modalitati de orientarea pe solutii in situatii oricat de critice;
– relationare eficienta;
– integrare/adaptabilitate in cazuri de schimbare a mediului de viata;
– medierea conflictelor in cuplu, familie, mediu profesional si social;
– descoperirea directiei in viata;
– depasirea limitelor autoimpuse;
– accesul la punctele forte ale persoanei;
– gestionarea gandurilor si emotiilor negative;
– depasirea impasului existential;
– gasirea vocatiei profesionale;
– identificarea pattern-urilor disfunctionale si inlocuirea cu unele noi, adaptate situatiei prezente etc.

-Intocmirea raportului de activitate lunara

Participa la derularea activitatilor:
A 2.2 Dezvoltare motivationala in vederea integrarii pe piata muncii
A 2.7 Subventionare angajator pentru angajarea persoanelor din grupul tinta si coaching angajati pentru mentinerea pe piata muncii